Etusivulle                        Yhteystiedot

 


Runkosäännöt
Tulokset 16.8.2008
Tulokset 17.8.2008
SM-tulokset 17.8.2008


VETOUISTELUN SUOMENMESTARUUSKILPALUJEN RUNKOSÄÄNNÖT 16-17.8.2008 INARISSA

1§ Kilpailun nimi
Kilpailun nimi on Vetouistelun Suomenmestaruuskilpailu 2008

2§ Kilpailun järjestäjät
Kilpailun järjestäjänä on Suomen uistelutoimikunta, josta säädetään erikseen vetouistelun alueellisten cup-kilpailujen ja virkistyskalastajien keskenään tekemässä sopimuksessa. Kilpailujen vastuullinen järjestäjä on Juutuan Erä- ja Kalamiehet ry.

3§ Mestaruudet
Kilpailu koostuu kahdesta peräkkäisenä päivänä kilpailtavasta osakilpailusta, jossa ratkaistaan sekä venekuntakohtainen vetouistelun Suomenmestaruus että joukkue- mestaruus. Joukkueen muodostaa kolme venekuntaa samasta cupista.

4§ Osallistumisoikeus
Kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan 150 venekuntaa ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. Kilpailun karsintakilpailuina ovat toimineet alueelliset cup- kilpailut, joista venekunnat kutsutaan Vetouistelun Suomenmestaruuskilpailuun Uistelutoimikunnan sopimalla tavalla. Kahdesta tai useammasta cupista finaaliin selvinnyt edustaa sitä cuppia, joka on ensiksi päättynyt. Mikäli SM- finaalipaikan saanut venekunta on estynyt osallistumaan, voi cup ilmoittaa finaaliin varasijalta venekunnan. ( Paitsi Suzuki cup jolla ei ole varapaikkoja.) Muilla cupeilla on varapaikkoja yhtä monta kuin varsinaista edustuspaikkaakin.

Kilpailuveneen kipparin on oltava sama kuin cup- kilpailussa. Uistelutoimikunnan hallitus voi hyväksyä varakipparin varsinaisen kipparin ollessa hallituksen hyväksymästä pätevästä syystä estynyt osallistumaan. Joukkuekilpailuun voi osallistua ainoastaan yksi joukkue jokaisesta alueellisesta cupista. Joukkueen muodostaa kolme venekuntaa. Joukkue voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaiseen kilpailuun kutsutuista venekunnista.

Kipparin/ varakipparin on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Kipparin tai varakipparin ollessa huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, estää se koko venekunnan osallistumisen kilpailuun. Miehistön jäsenen kohdalla tämä aiheuttaa ainoastaan tämän poistamisen venekunnan miehistöstä.

5§ Osanottomaksu
Osanottomaksu on 55 € /venekunta. Joukkueen osallistumismaksu on 50 € /joukkue. Osanottomaksusta vastaa alueellinen cup- kilpailu saamiensa osallistujapaikkojen mukaan. Osanottomaksut on maksettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kilpailun alkamista järjestäjän ilmoittamaan rahalaitokseen.

6§ Ilmoittautuminen
Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa Inarin kalasatamassa, molempina kilpailupäivinä aikaisintaan kolme tuntia ja viimeistään tuntia ennen kilpailun alkamista.

7§ Kilpailuaika
Esikisa 19.7.2008 klo 10.00-19.00 Inarin uistelukisan yhteydessä. Kilpailu käydään Inarin uistelukisan säännöin. Osanottomaksu ennakkoon 40 €/venek. Paikanpäällä 45 €/venekunta.

SM-kilpailuaika 16.8.2008 klo 10.00-17.00 ja 17.8.2008 klo 10.00-16.00 Kilpailun alussa on 1 tunnin siirtymäaika. Kilpailun päätyttyä on 30 min. siirtymäaika jolloin on oltava lähtölinjan sisäpuolella. Kalastusvälineitä, ym. vieheitä, houkuttimia, plaanareita ja syvääjiä ei saa laskea veteen ennen kilpailun alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.

8§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä klo 8.00. Kipparikokous pidetään kilpailukeskuksessa. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä.

Veneiden tarkastus alkaa välittömästi kipparikokouksen päätyttyä. Kilpailukorttiin merkitään järjestäjän tarkastusmerkintä. Kipparit huolehtivat että heidän kilpailukortissaan on veneen tarkastusmerkintä. Mikäli kilpailukortissa, joka tulee punnitukseen, ei ole järjestäjän tarkastusmerkintää saalista, ei punnita. Veneen tarkastuksen jälkeen kilpailija voi niin halutessaan heti siirtyä lähtöalueelle.

9§ Kilpailukortti
Kipparille annetaan kilpailukortti ja kilpailutunnukset ilmoittautumisen yhteydessä. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti punnitusajan päätyttyä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen.
Aiheettomista etsintätoimista on kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari korvausvelvollinen.

10§ Kilpailualue
Kipparille annetaan ilmoittautumisen yhteydessä kartta, johon on merkitty lähtöalue, kilpailualue, rantautumispaikat ja punnituspaikka. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, eikä rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille, eikä saa kohdata toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksessa.
Kilpailusuorituksen päätyttyä on venekunnan palattava suoraan lähtölinjan sisäpuolelle ja punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti.

11§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti yksi (1) viehe. Luonnollisen elävän ja kuolleen syötin käyttö on kielletty. Plaanarikelkat on varustettava selvästi havaittavin lipuin.

12§ Kilpailukalat
Kilpailukalat ovat taimen, järvilohi, harmaanieriä ja Inarin-nieriä (rautu) ja niiden alamitat on 45 sm. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat edellä mainitun mitan hylätään. Vaurioitetun kalan tai kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen: tällaisten kalojen tuominen punnitukseen on kielletty.
Kalastusasetuksen 19 §:n määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punni- tukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta

13§ Punnitus
Kilpailijat luovuttavat saaliinsa punnitukseen, saavuttuaan punnitusalueelle. Kalat punnitaan suolistettuina, kidukset kalassa kiinni, munuaiset poistettuna sekä hyvin puhdistettuina. Kilpailija hyväksyy kuittauksellaan punnitustuloksen. Punnitusalueella on kalojen perkausmahdollisuus. (Kilpailija voi punnituttaa kalansa myös perkaamattomana ennen virallista kilpailupunnitusta). Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän kokenut punnitushenkilö, joka tarvittaessa käyttää apunaan tuomarineuvostoa.

14§ Kilpailun voittaminen
Kilpailun ja samalla vetouistelun Suomenmestaruuden voittaa se venekunta, jonka kahden osakilpailupäivän yhteenlaskettu kalojen paino g on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on sama tulos, sijoituksen ratkaisee parempi osakilpailussa saavutettu tulos. Mikäli paremmuutta ei näin saada selville, sijoituksen määrää arpa. Joukkuekilpailun tulokset määritetään samoin perustein kuin venekuntakohtaisessa kilpailussa.

15§ Palkinnot
SM- kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa järjestäjä Juutuan Erä- ja Kalamiehet ry. Kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pystit. SM- mitaleita jaetaa venekunnan miehistölle kolme kpl/ mitalisija/ venekunta. Ensimmäisenä päivänä palkitaan suurimmat kalat kunniapalkinnoin. Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan 1 kpl pysti/ joukkue SM- mitaleita jaetaan voittajajoukkueen venekunnalle kolme kpl/ venekunta.

16§ Vastuu
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Jokaisen kipparin on huolehdittava veneen varustamisesta veneliiken- nelain -ja asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Jokaisen kilpailijan on käytettävä henkilökohtaista kelluntavarustetta. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteel- lisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun. Kilpailun järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

17§ Valvonta
Valvontaa suorittavat erilliset valvontaveneet sekä rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.

18§ Protestit
Kilpailua ja punnitusta koskevat protestit on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista (15) minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Protestimaksu on 25 €. SM- kilpailun tuloksia koskevat protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista (15) minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

19§ Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta voidaan sulkea kokonaan pois SM-kilpailusta. Päätöksen tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.

20§ Tuomarineuvosto
Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi näiden ensimmäisen kilpailupäivän kipparikokouksessa arvalla valittu kilpailijoiden edustaja (kippari).

21§ Taltioinnit
SUT ja SM- kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.
Muuta: Nämä säännöt, kilpailualueen kartta, majoituspalvelut ja yhdyshenkilöt ym. löytyvät sivulta www.JEKM.fi viikolla 2/2008.

Huomioitava: 1376/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueen suojaamisesta Gyrodactylus salaris –loisen leviämiseltä

3§ Syöttikalojen siirtoa ja käyttöä koskevat rajoitukset

Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle samoin kuin niiden siirtäminen näiden vesistöjen välillä on kielletty. Syöttikalojen käyttäminen näillä vesistöalueilla harjoitetussa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa on kielletty.

5§ Kalastusvälineitä ja veneitä koskevat rajoitukset

Muilta vesistöalueilta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle tuotavien veneiden ja kanoottien sekä kalastusväli- neiden ja –tarvikkeiden, kuten kelat, vavat. vieheet, haavit, saappaat, kahluuhousut perkausvälineet, tulee olla täysin kuivatut tai desinfioidut ennen niiden käyttämistä näillä vesistöalueilla.

Huom! Kilpailukeskuksessa Inarin kalasatamassa on desinfiointipiste.


© Pasi Aikio 2004