Säännöt ja ohjeet

JUUTUAN ERÄ- JA KALAMIEHET RY SEURAN HIRVISÄÄNNÖTNämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa seuran yleinen kokous.Seurueen jäsenen ja seurueen tulee täyttää seuraavat ehdot:


1. Lupaa haettaessa tulee olla seuramme jäsen ja hirviluvan hakemisvuotta edeltävän vuoden jäsenmaksu maksettuna.
2. Lupaa haettaessa tulee voimassa olevan metsästyskortin lupamaksu maksettuna edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.
3. Hakijalla ei saa olla sellaisia rikkomuksia metsästyslakia vastaan, joiden takia viranomaiset voisivat hylätä hänen lupansa.
4. Metsästyksen johtajan ja varajohtajien tulee olla tarkoin selvillä hirviasetuksen säännöistä ja määräyksistä, jotka koskevat hirven metsästystä. Metsästyksen johtaja vastaa mahdollisista rikkomuksista.
5. Lupaa anottaessa metsästysseurueen koko tulee olla vähintään neljä jäsentä.
6. Lupaa haettaessa kaikilla seurueen jäsenillä tulee olla voimassa oleva
ampumakokeen suorituskortti.
7. Lupaa haettaessa seurueen jäsenten tulee olla henkikirjoitettuna Inarin kuntaan, ulkokuntalaisia ei seurueisiin hyväksytä.
8. Seurueen on haettava hirvilupa vuosittain, joten välivuoden pitäneet seurueet katsotaan uusiksi seurueiksi.
9. Jos useampi kuin yksi seurueen jäsenistä jää pois muun syyn kuin kuoleman, sairauden tai paikkakunnalta muuton takia, katsotaan seurue hajonneeksi.
10. Jos hajonneen seurueen jäsenet muodostavat uuden seurueen, katsotaan se uudeksi seurueeksi.
11. Hakemus, josta tulee käydä ilmi hirviasetuksessa mainitut tiedot, tulee toimittaa seuran hirviyhteyshenkilölle 31.03 mennessä.
12. Kaadetun hirven lupamaksu on maksettava seuran tilille viimeistään luvassa määrättynä aikana.Hirviseurueille on arvottu vuonna 1980 numerojärjestys, jonka mukaan hirviluvan saanti määräytyy. Uudet seurueet sijoitetaan hakuvuonna jonotuslistalle viimeiselle sijoille arpomalla ensin niiden järjestys. Vuosittain luvansaantijärjestys kirjataan seuran
kokouspöytäkirjaan.Lupahakemuksen saavuttua siihen merkitään saapumispäivämäärä. Johtokunta selvittää, että hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja että hakijat täyttävät näissä säännöissä mainitut ehdot. Johtokunta merkitsee lupahakemukseen joko puolto- tai hylkäämisesityksen, jonka syyskokous vahvistaa.Seuran tulee kunakin metsästysvuonna varata vähintään yksi kaatolupa seuran omaan käyttöön. Tällä varmistetaan se, että mm. seuran nuoret jäsenet pääsevät osallistumaan hirvijahtiin. Seuran hirveä pyydetään ensimmäisenä pyyntiviikonloppuna yhteispyyntinä. Ellei hirveä saada yhteispyynnillä, etusija annetaan sellaisille seurueille, joilla ei ole kyseisenä vuonna omaa hirvenkaatolupaa. Seuran hirvenpyynnistä vastaa syyskokouksen valitsema jahtipäällikkö. Yhteispyynnin jälkeen pyydetystä seuran hirvestä saa ampuja valintansa mukaan joko lavan tai pään. Vasasta kaataja ei saa palkkiota.Hirviseurueet eivät saa myydä lupaansa edelleen.Kaksi hirviseuruetta kerrallaan muodostaa vuodeksi hirvijaoston, johon johtokunta on valinnut puheenjohtajan. Hirvijaosto suorittaa seuran hirvenlihan käsittelyn, peijaisten järjestämisen, hirvenlihahuutokaupan sekä hirvijaoston puheenjohtajan antamia muita tehtäviä.


Hirvijaoston toimikausi voi kestää helmikuun loppuun asti. (Hirvipeijaisten ajankohdasta riippuen)


 Ensimmäisenä vuonna hirvijaoston ensimmäinen hirviseurue arvotaan. Pariksi tälle hirviseurueelle tulee hirvikellossa seuraavana oleva porukka. Sen jälkeen edetään vuosittain hirvikellon mukaan.


Nämä säännöt tulevat voimaan 23.2.2017
Inarissa 23.2.2017
TALVIKOKOUS