Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitto ja -piiri


Yhdistyksen nimi on Juutuan Erä- ja Kalamiehet ry.
Kotipaikka on Inarin kunta, Lapin läänissä.
Yhdistys on perustettu toukokuun 31 p:nä 1961, ja siitä käytetään näissä
säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.
Seura on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, näissä
säännöissä SVK, Lapin piirin ja Suomen Metsästäjäliiton, näissä säännöissä SML, Lapin piirin jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.


2 §
Seuran tarkoitus


Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä ja kalastusta;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) virkistyskalastusta


3 §
Seuran toimintamuodot


Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys-, kalastus- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotöitä;
3) valvomalla toimialueillaan metsästystä ja kalastusta;
4) seuraamalla toimialueittensa riista- ja kalatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja
kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla
rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) järjestämällä kalastuskilpailuja;
9) kehittämällä nuorisotoimintaa.


4 §
Seuran jäsenet


Seuran varsinaiseksi tai ulkojäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SVK:n ja SML:n Lapin piirien sääntöjä ja päätöksiä.


Varsinaisella jäsenellä tarkoitetaan Inarin kunnassa vakinaisesti asuvaa
henkilöä. Ulkojäsenellä tarkoitetaan Inarin kunnan ulkopuolella asuvaa henkilöä, jolla on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta korkeampi liittymismaksu.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo on elinikäinen. Seuran kunniajäseneksi voidaan valita henkilö joka on ollut seuran aikuisjäsenenä vähintään 30 vuotta, josta ajasta on toiminut vähintään 10 vuotta johtokunnassa, jonkin toimikunnan jäsenenä, rahastonhoitajana, sihteerinä tai muutoin erittäin aktiivisesti edistänyt seuran toimintaa. Iältään henkilön on oltava vähintään 70 vuotta.


Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät.


5 §
Jäsenen velvoitteet ja maksut


Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästäessään ja kalastaessaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään
liittymismaksun ja eräpäivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden
suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.


Ulkojäsenen liittymismaksu on korkeampi kuin varsinaisen jäsenen mutta jäsenmaksu sama kuin varsinaisella jäsenellä.


Maanomistaja, joka kuuluu seuraan ja joka metsästysvuokrasopimuksella
vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa tilan kaikki metsästysoikeudet, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.


Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista ja
riistanhoitovelvoitteista.


Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite
Metsästyskortin omistava jäsen on velvollinen
1) tekemään riistanhoitotyötä vähintään seuran vuosikokouksen
vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän
verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan
riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä;
2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai
riistanhoitotoimikunnalle.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (ikä, sukupuoli, sairaus,
ulkojäsenyys, tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteesta joko
osittain tai kokonaan.


6 §
Seurasta eroaminen


Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös
erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 §
Seurasta erottaminen

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästys- ja kalastustapojen
vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä ja kalastusta koskevia lakeja, asetuksia tai
määräyksiä ja oikeudessa tuomitaan tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näiden sääntöjen 7§:n kohdat 1 ja 3, jolloin jäsen erotetaan suoraan ilmoittamatta siitä jäsenelle.


Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


8 §
Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa, ja syyskokous elo-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.


Kutsusta varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on tiedotettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen
määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisella ilmoituksella jäsenille tai
3) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


9 §
Talvikokousasiat


Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus;
3) Hyväksytään työjärjestys;
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja
tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille;
6) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
7) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta
toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet;
8) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä
toimihenkilöiden kulukorvauksista;
9) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
10) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
11) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenen johtokunnalle
vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja
kokouskutsussa mainitut asiat;
12) Päätetään SVK:n ja SML:n Lapin piireille tehtävistä esityksistä;
13) Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei
kuitenkaan voida tehdä päätöstä.


10 §
Syyskokousasiat


1) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
2) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
3) Päätetään seuran metsästys- ja kalastusjärjestelyistä
4) Muut mahdollisesti esille tulevat asiat


11 §
Seuran ylimääräinen kokous


Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12 §
Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen johtokunnan sekä toimikuntien ja jaostojen on kokouksissa
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien
tarkastettava.


13 §
Seuran päätöksentekojärjestys


Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa
maksaneella jäsenellä, sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on
yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran
purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa
asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


14 §
Seuran tili- ja toimintavuosi


Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit
ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15 §
Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta
huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema
johtokunta.


Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi
vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella neljä johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos
jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheen-johtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen
tarpeelliseksi, tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §
Päätösvaltaisuus


Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään 4 johtokunnan
jäsentä on saapuvilla.


17 §
Seuran nimenkirjoittajat


Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin
erikseen.


18 §
Johtokunnan tehtävät


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin,
että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat
toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä
johtaa seuran toimintaa sen tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat
toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille
määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle
asettamista velvoitteista;
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
8) nimetä edustajat SML:n ja SVK:n Lapin piirin piirikokouksiin, ellei
seuran sääntömääräinen yleiskokous ole asiasta jo päättänyt;
9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
10) pitää seuran jäsenluetteloa;
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet;
14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä
sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat
sopimukset sekä
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19 §
Seuran metsästys- ja kalastussäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt


Seuran yleiset metsästys- ja kalastussäännöt sekä hirvieläinten jahtisäännöt
ja niihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.


20 §
Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa


Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo- yhdistykselle. Seuran purkautumisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteri- viranomaisille, SML:lle, SVK:lle ja Inarin Riistanhoitoyhdistykselle.


Nämä säännöt tulevat voimaan 24.2.2011
SYYSKOKOUS Inarissa 26.8.2010
TALVIKOKOUS Inarissa 24.2.2011